Onze omgang met uw gegevens en uw rechten volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming

Informatie overeenkomstig Art. 13 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met de volgende informatie wil de Freudenberg Home and Cleaning Solutions Business Group u een overzicht geven van hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en uw rechten volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Welke specifieke gegevens worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de gevraagde of overeengekomen diensten. Daarom zijn niet alle secties van deze informatie op u van toepassing.


Bovendien kan deze gegevensbeschermingsinformatie periodiek worden bijgewerkt. U vindt altijd de laatste versie op deze pagina.


Status: Bijgewerkt tot en met 6 juni 2024

Verantwoordelijke partijen

Uw contractuele partner is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Informatie hierover vindt u in het contract dat is gesloten met uw bedrijf.

Gedeelde verantwoordelijkheid

In het kader van hun activiteiten kunnen de bedrijven dezelfde databaseoplossing gebruiken en toegang hebben tot een gemeenschappelijke dataset zoals vereist. De gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt geregeld door een overeenkomst tussen de bedrijven. De bedrijven zijn onafhankelijk verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en voor het waarborgen van de rechten van de betrokkenen, inclusief het verstrekken van verplichte informatie. Indien nodig ondersteunen de bedrijven elkaar hierbij.


We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor de Duitse bedrijven:
c/o activeMind.legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Potsdamer Str. 3

80802 Munich

Telefoon: 089 / 91 92 94 - 900

E-mail: data_protection@fhp-ww.com

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende juridische basis:

Om contractuele verplichtingen na te komen (Art. 6 (1) (b) AVG)
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Als u een offerte aanvraagt, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd als reactie op uw aanvraag en is deze noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Vanwege wettelijke vereisten (Art. 6 lid 1 letter c) AVG)

We zijn onderhevig aan verschillende wettelijke verplichtingen die leiden tot gegevensverwerking. Hieronder vallen bijvoorbeeld belastingwetten, evenals de respectieve wettelijke boekhouding, het beantwoorden van vragen en het voldoen aan de eisen van toezichthoudende of wetshandhavingsautoriteiten en naleving van belastingcontroles en rapportageverplichtingen.


Bovendien kan de bekendmaking van persoonsgegevens in het kader van administratieve/juridische maatregelen nodig zijn voor doeleinden van bewijsvergaring, vervolging of handhaving van civiele vorderingen.
In het kader van belangenafweging (Art. 6 (1) (f) AVG)
Indien nodig verwerken we uw gegevens voorbij de daadwerkelijke contractuele naleving ter bescherming van onze legitieme belangen of die van derden. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:

  • Als u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon, worden de door u ingevoerde gegevens opgeslagen voor het doel van individuele communicatie met u.
  • Opslaan van extra contacten in het CRM-systeem voor communicatie.
  • Enquêtes om onze producten te verbeteren (anonieme evaluatie).
  • Direct marketing naar bestaande klanten, mits u niet hebt geprotesteerd tegen het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden, ontvangt u informatie over nieuws en evenementen per e-mail.
  • Handhaving van wettelijke aanspraken en verdediging in juridische geschillen.

Wie ontvangt uw gegevens?

In ons bedrijf ontvangen medewerkers uw gegevens om contact met u op te nemen en voor contractuele samenwerking (inclusief de uitvoering van precontractuele maatregelen).


Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners (verwerkers) wanneer dit nodig is om onze contractuele verplichtingen uit te voeren (bijv. ondersteuning/EDP-onderhoud/IT-toepassingen, boekhouding, gegevenswissing). Alle dienstverleners zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan volgens een verwerkingsovereenkomst.


Met betrekking tot de gegevensoverdracht naar ontvangers buiten ons bedrijf moet worden opgemerkt dat we alleen vereiste persoonsgegevens doorgeven in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsregelgeving.


Onder deze omstandigheden kunnen ontvangers van persoonsgegevens zijn:

  • overheidsorganen en instellingen (bijv. belastingautoriteiten, wetshandhavingsautoriteiten) bij een wettelijke of reglementaire verplichting,
  • krediet- en financiële dienstverleners (verwerking van betalingstransacties),
  • belastingadviseurs, accountants en inkomsten/vennootschapsbelastingcontroleurs (wettelijke controleopdracht).

Worden gegevens overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie?

Uw gegevens worden alleen verwerkt binnen de Europese Unie en landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze regelmatig verwijderd.
Er zijn uitzonderingen op de bovengenoemde verwijderingscriteria voor gegevens

  • vereist om te voldoen aan de wettelijke bewaarvereisten,
  • voor het bewaren van bewijs volgens de wettelijke verjaringstermijn.

Als de gegevensverwerking plaatsvindt in ons legitieme belang of dat van een derde partij, worden de persoonsgegevens verwijderd zodra dit belang niet langer bestaat. Ook hier gelden de eerder genoemde uitzonderingen.
In het geval van directe reclame bevat elke mailing een opt-out link zodat u te allen tijde bezwaar kunt maken.

Welke gegevensbeschermingsrechten heeft u?

Elke betrokkene heeft recht op toegang overeenkomstig Art. 15 AVG, recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 AVG, recht op verwijdering overeenkomstig Art. 17 AVG, recht op beperking van verwerking overeenkomstig Art. 19 AVG, recht van bezwaar overeenkomstig Art. 21 AVG en recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig Art. 20 AVG.


Er kunnen nationale beperkingen gelden voor het recht op toegang en het recht op verwijdering.


Daarnaast bestaat er een recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 AVG). Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten is beschikbaar op:
https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

Onder de voorwaarden van de contractuele relatie kunt u de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om de contractuele relatie te initiëren, uit te voeren en te beëindigen, en om de respectieve contractuele verplichtingen na te komen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen we geen contact met u opnemen, geen contract met u aangaan of de daarin gespecificeerde diensten uitvoeren.


Wat betreft deelname aan enquêtes of het ontvangen van directe reclame, is de verstrekking van uw persoonlijke gegevens vrijwillig. Er zullen geen nadelen voor u zijn als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt dan geen directe reclame meer, inclusief uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens Art. 21 (1) AVG Specifiek recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, mits dit bezwaar is ingediend in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) AVG (gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen).
Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Ontvanger van een bezwaar

Het bezwaar kan worden gemaakt zonder formele vereisten met 'Bezwaar' in de onderwerpregel, uw naam en adres, en kan worden verzonden naar de bovenstaande contactgegevens.